TEMMUZ 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                       BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                    09 .07.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 06.07.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda ve 09.07.2015 tarihinde yapılan  2. Oturumunda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1- 09.07.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 927 nolu parselde yarıcılık sözleşmesi hak sahiplerine 13,00 TL birim fiyatı üzerinden ihale usulü satışlarının yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½  hissesinin halen kullanmakta olan hak sahipleri tarafından satın alınması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının yarısının üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tescilinin yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½ hissesinin yarıcılık hak sahibi haricinde 3.şahısların satın alması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının tamamı üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tapu tescilinin yapılmasına, yukarıdaki parsellerin satışına izin verilerek satış işlemleri için encümene, tapu devirleri için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  09.07.2015 tarihli 2. Oturum 1.birleşimde  oy çokluğu ile karar verildi.

 

2- Tam zamanlı sözleşmeli  İnşaat Mühendisinin sözleşme ücretinin net 1.400,00 TL dan yapılmasına, sözleşmelerin gerekli yerlere gönderilmesine , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 06.07.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

3- Üyesi bulunduğumuz Aydın ili Afet Hizmetler Birliğine bugüne kadar üyelik aidatı ödememize rağmen yeterli hizmetin alınamamasından dolayı ve birliğin 6360 sayılı yasa ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilmesi nedeniyle, belediyemizin birlik üyeliğinden çıkmasına karar verilmiş olup, bu konuda gerekli işlemlerin ve yazışmaların yapılmasına 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  06.07.2015 tarihli toplantıda oy çokluğu ile  karar verildi.

 

4- Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı Belediye Bütçesinin Fen İşleri ve Hizmetleri Biriminin 46.09.06.38.06.1.4.01 kara taşıtları alımları Ekonomik kodundan bir adet Binek otomobil alınmasına ve bütçenin T taşıt cetveline Binek Otomobil alımının eklenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  06.07.2015 tarihinde oy çokluğu ile  karar verildi

 

5- 10.04.2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile M

ahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe ve belediyemizin bulunduğu  (C5) grubunda yer alan kadro ünvanlarına göre düzenlenerek ihdas edilen  G.İ.H. sınıfında 1 adet 1.dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  06.07.2015 tarihli toplantıda oy çokluğu ile karar verildi.

 

6- 5393  sayılı belediye kanunun 77.maddesi gereğince Belediyemizce ilçemizde yaşayan yetim çocuklar ve ailesinden oluşan 24 anne ve 41 çocuk ile yakınlarına iftar yemeği verilmesine, ailelerin yetim çocuklarına 75 er lira ayni yardım yapılmasına, bu ayni yardımın 25’er lirasını belediye meclis üyesi Suzan BEŞER çocuklara yardım olarak kendisinin karşılamak istediğini kabul ettiğinden, yapılan yardımın kabul edilmesine, gerekli harcamaların yapılmasına ,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 06.07.2015 tarihli toplantıda oy çokluğu ile karar verildi.

 

7- İlçe merkezine belediyemizce yaptırılan Üniversite binasının 2015-2016 yılında hizmete açılacak olması nedeniyle binanın hizmet araç ve gereçleri ile mefruşat döşemesinin yapılması için Özel Bankalardan 500.000,00.-TL ( beşyüzbinlira ) Kredi alınması ile  borçlanma yapılmasına, özel bankalardan herhangi birine müracaat edilerek, işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine, Belediye Kanunun 68/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığından onay alınmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  06.07.2015 tarihli toplantıda oy çokluğu  ile karar verildi.

 

           

                   Mehmet EROL                                 Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

                   Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi